Ordensreglement

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL


Alle elever i grunnskolen har rett til å ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
Det er viktig at alle elever opplever skolehverdagen som trygg. For å sikre dette, er det nødvendig med noen felles regler for hvordan vi behandler hverandre og våre omgivelser. De skal bidra til at vi alle har en trygg og trivelig arbeidsplass.
Reglene gjelder for all aktivitet og på alle arrangementer og ekskursjoner i skolens regi og under skolens ansvar;
på dagtid, på kveld og på natt, på skolens område, på skoleveien og utenfor skolens område.

Reglene nedenfor er anbefalt av SU ved begge skoler, og vedtatt som forskrift i Krødsherad kommunestyre 30.06.2011.

GENERELLE SAMVÆRSREGLER:

 • Vis hensyn og respekt for andre mennesker; både barn, unge og voksne.
 • Vær høflig, hils og hold en positiv tone.
 • Banning og bruk av skjellsord ødelegger miljøet.
 • Plaging av medmennesker skal ikke forekomme.
 • Møt presis til timer og avtaler.
 • Hold arbeidsro i timene og vis respekt for den som leder opplæringen.
 • Hold skolens område rent og ryddig. Avfall kastes i oppsatte avfallsdunker.
 • Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell.
 • Private mobiltelefoner, elektroniske spill, håndholdte PC-er, iPhones og lignende tas med til skolen på elevens eget ansvar, og skolen erstatter følgelig ikke eventuelle tap og ødeleggelser. Slike skal til vanlig være avslått under opplæringen.
 • Ingen forlater skolens område uten tillatelse.
 • Forflytninger i skolebygget skal foregå uten bråk, roping og løping.
 • Dersom ikke annet er bestemt skal elever være ute i friminuttene

KOSTHOLD:

 • Matvarer som ikke inngår i et sunt kosthold skal til vanlig ikke tas med til skolen.
 • Bruk av tyggegummi er ikke tillatt for elever på barnetrinnet.
 • Ungdomsskoleelever kan bruke tyggegummi i friminuttene.

BUTIKKBESØK:

 • Ingen elever kan gå på butikken i skoletiden uten tillatelse fra rektor.

SIKKERHET PÅ SKOLEN:

 • Det er ikke tillatt å klatre på tak eller skli på rekkverk.
 • Snøballkasting er bare tillatt mot blink.
 • Bruk av tobakk og rusmidler er forbudt
 • Bruk av sykkel, skateboard og lignende inne på skolens område er kun tillatt på anviste plasser. Ved slik aktivitet skal hjelm benyttes.

FRAVÆR:

 • Alt ikke planlagt fravær (sykdom etc.) skal dokumenteres med skriftlig melding fra foresatte så snart eleven er tilbake på skolen etter fraværet.
 • Ved planlagt fravær skal det på forhånd leveres skriftlig søknad om dette.
  • Kontaktlærer kan innvilge permisjon til og med 2 dager.
  • Rektor kan innvilge permisjon til og med 2 uker (10 undervisningsdager)

SANKSJONER VED BRUDD PÅ REGLER:


Dersom regler brytes, kan følgende tiltak iverksettes:

 • Påtale fra en fra personalet, som kan føre til dialog med elev og foresatte.
 • Skriftlig melding til hjemmet.
 • Varer kjøpt på butikken uten tillatelse, samt inndratte mobiltelefoner, elektroniske spill, håndholdte PC-er, iPhones og lignende, leveres på rektors kontor. Inndratte varer og artikler kan hentes ved skoledagens slutt.
 • Datautstyr. Se eget kommunalt vedtatt regelverk.
 • Gjensitting. Foresatte skal varsles. Denne sanksjonen kan også benyttes ved mangelfullt hjemmearbeid.
 • Bortvising fra klasse/gruppe til annen aktivitet eller annet tilsyn.
 • Bortvising fra skolen.
 • Bortvisning fra skolen ut over en dag er å betrakte som enkeltvedtak etter Forvaltningslovens § 23.

NÆRMERE OM MYNDIGHET VED BORTVISNING:


Læreren:

 • En lærer har myndighet til å vise en elev bort fra en undervisningsøkt.
 • Læreren har ansvar for å se til at eleven har tilsyn den tiden vedkommende er vist bort fra undervisningen.

Rektor:

 • Rektor har myndighet til å vise en elev på 1. – 7. trinn bort fra skolen for resten av en skoledag.
 • Rektor har myndighet til å vise en elev på 8. – 10. trinn bort fra skolen for maksimalt tre dager.