Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - detaljregulering av Krøderen torg

GNR./BNR. 178/59, 178/52, 178/18, 178/21 og deler av 178/260. PLAN-ID: 98

Fagmyndigheter, grunneiere og naboer varsles med dette om at det skal igangsettes arbeid med detaljregulering av Krøderen torg (Jfr. Plan- og bygningsloven §12-8)

Forslagstiller er COOP Øst SA

Planområdets avgrensing framgår av kartet. Planområdets foreløpige areal er ca 13 daa.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å bygge ny butikk og se på mulighetene boligformål.  

Konsekvensutredning

Tiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning. Det konkluderes med at tiltaket

ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Området som skal reguleres til bolig er satt av til sentrumsformål kommuneplanens arealdel.

Kontaktinfo og frist for innspill:

Spørsmål eller innspill kan rettes til BAS Arkitekter AS ved Karoline Bergdal innen 1.februar 2018 på: tel: 970 11 495 / mail: karoline@bas-ark.no  / BAS arkitekter AS v/Karoline Bergdal, St.Marie gate 96-98, 1706 Sarpsborg

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Planinitiativ Krøderen torg (PDF, 829 kB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 3 MB)