Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Ulakollen på Norefjell.

Klikk for stort bilde I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsarbeid for Ulakollen hytteområde. Området består av to eksisterende reguleringsplaner, Huldrakollen, 7.4.2011 og Ulakollen, 17.12.2009. Den nye planen skal erstatte disse planene innenfor planavgrensningen.

Formålet er oppgradering av eksisterende reguleringsplaner med mulig fortetting og utvidelse av planområdet. Planområdet er avgrenset som vist på vedlagte kart. Planlagt utbygging vurderes til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter ”Forskrift om konsekvensutredninger”. Dette begrunnes i at området i hovedsak er avsatt til byggeområde i kommuneplanen og at området allerede er regulert.

Det er avholdt oppstartmøte med kommunen 14.6.2017.

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 15.8.2018 til:

Gullord GeoService AS, Klomsteinrovegen 252, 2836 Biri.

E-post: torivar@gullordgeoservice.no