Planprogram - områderegulering for Krøderen

Landsbyen som skinner!

Kunngjøring om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn planprogram - Områderegulering for Krøderen.

Planutvalget ved formannskapet i Krødsherad kommune fattet vedtak i møte 31.08.23 i sak PS 91/2023 om å varsle oppstart av planarbeidet legge ut forslag til planprogram ut på høring

Høringsfrist er mandag 16. oktober

For å sende en høringsuttalelse ber vi deg benytte elektronisk skjema på kommunens hjemmeside

Uttalelser kan også sendes til post@krodsherad.kommune.no , eller med brev til Krødsherad  kommune, planavdelingen, Ringnesveien 10, 3536 Noresund.

Etter høring av planprogrammet fastsettes det av kommunestyret i Krødsherad kommune. Planarbeidet starter etter dette vedtaket.

Underveis i planprosessen vil det bli gitt flere anledninger for å bidra og komme med innspill til planarbeidet, se også vedlagt planprogram kapittel 6.

Informasjonsmøte 25. september kl. 18.00

Krødsherad kommune inviterer alle til et åpent informasjonsmøte.

Dato:    mandag 25. september

Tid:       kl. 18-20

Sted:     Samfunnshuset på Krøderen

På møte vil vi informere om planprogrammet og hvordan vi har lagt opp til medvirkning i planprosessen. Alle kan stille spørsmål og si deres mening, og møte kommunens planleggere.

Vel møtt!

Bakgrunn

Krødsherad kommune ønsker å tilrettelegge for mer variasjon i tomte og boligtilbud, nye næringsarealer, mer arbeidsplasser, sosial og grønn infrastruktur på Krøderen.

Gjeldende reguleringsplaner for tettstedet Krøderen er ikke egnet lenger til å ivareta dagens og fremtidig lokalsamfunnet sine behov og ønsker.

Dagens reguleringsplan for tettsted Krøderen fra 1985.  - Klikk for stort bildeDagens reguleringsplan for tettsted Krøderen fra 1985. I dag tenkes annerledes om samfunnsutvikling enn på 80-tallet. Har vi f. eks. fortsatt behov for en ny fylkesvei rundt Krøderen? Dette er et av de flere temaer som skal utredes i planarbeidet med områdereguleringsplanen.

I 2021-2022 ble det gjennomført en mulighetsstudie for tettstedsutvikling på Krøderen og som kartla behov og potensialene for bolig, næring, sosial og grønn infrastruktur. Mange har deltatt og gitt innspill på de ulike folkemøter som ble organisert i denne perioden. Mulighetsstudien har vist at Krøderen har et enormt potensial. Dette potensialet ligger i historien, bygningene, infrastrukturen og menneskene til å utvikle et sterkt tettsted hvor det er godt å leve og produsere.

For at Krøderen skal bli et attraktivt sted for utvikling av industri og opplevelser anbefaler mulighetsstudien å jobbe etter tre strategier:

  • Sats i sentrum
  • Skap møteplasser
  • Knyt sammen og forsterk

Mulighetsstudien er vedlagt i sin helhet i sak 119/2022.  

Planprogram - Hva er det for noe?

Planprogrammet kan omtales som «planen for planen», og beskriver kommunens intensjon med planprosessen for områderegulering av tettstedet Krøderen. Et planprogram er ikke juridisk bindende, og kan heller ikke påklages. Planprogrammet angir hvilke overordnede utredninger, analyser og avklaringen som skal legges til grunn for planen.

Planprogrammet legges på høring samtidig med varsling om oppstart av planarbeidet. Offentlige instanser, organisasjoner, berørte grunneierne samt berørte parter skal dermed ha mulighet til å uttale seg og gi innspill / merknader til planprogrammet samt planarbeidet. 

Frist for å uttale seg til planprogram og varsel om oppstart av planarbeidet, er 6 uker. 

I denne perioden organiseres det et åpent informasjonsmøte for allmenheten. 

Innkomne innspill/merknader til planprogrammet skal oppsummeres og kommenteres. Endringer som følge av dette skal innarbeides i endelig forslag til planprogram.

Endelig planprogram fastsettes av kommunestyret i Krødsherad kommune. Dette danner så grunnlaget for det videre planarbeidet.
 

Planprosessen – hva skjer etter at planprogrammet er fastsatt i det nye kommunestyret?

Planarbeidet starter høsten 2023. Det er satt av god tid til medvirkningsaktiviteter og planfaglige analyser. Forsinkelser som følge av tilleggshøringer eller innsigelser er ikke medregnet. Avhengigheter mellom områdereguleringen og andre prosesser, som for eksempel nytt kommunestyre, kan også få betydning for framdriften.

Politisk behandling Dialog Motta og kommentere merknader - Klikk for stort bilde
Aktiviteter i Krøderen Tematiske utredninger Konsekvensutredninger Sammenstille og illustrere planforslag Lage plandokumentene - Klikk for stort bilde
Varsle offentlig ettersyn Åpne drøftinger Møtevirksomhet Gjennomføring midlertidig tiltak - Klikk for stort bilde
Oppsummere og besvare merknader Bearbeide planforslag - Klikk for stort bilde

 

Figuren ovenfor viser framdrift, planfaser og milepæler.; Høst 2023 - Fastsetting av planprogram, Sommer 2024: Politisk 1. gangs behandling av planforslag, Høst 2024 ; Frist for levere merknad, Vinter 2024 - Sluttbehandling og planvedtak - Klikk for stort bildeFiguren ovenfor viser framdrift, planfaser og milepæler.

 

Samskapning og medvirkning

Det legges opp til stor grad av samskaping mellom kommunen, næringslivet, innbyggere, interesseorganisasjoner og relevante offentlige etater. Samskapning vil gi involvering og eierskap til planen og prosjekter. Gjennom ulike former for medvirkning, dialog og samproduksjon påvirkes planen og tiltak positivt. Kreative løsninger finnes raskere i felleskap og med deltakelse av ulike personer som utfyller hverandre pga ulik bakgrunn og syn. Planen får dermed en større forankring og sannsynlighet for gjennomføring.

Det organiseres folkemøter ved viktige milepæler, etter planoppstart og når planen legges ut til høring.

Det vil skapes arenaer for ungdom og eldre gjennom konsultering av Klubben, skolen, elevråd, ungdomsråd, eldreråd, velforeningene m.fl.

Det vil organiseres flere samskapningsmøter både per tema som per område:

  • Boligutvikling – nye boligkonsepter i sentrumsnære områder
  • Næringsutvikling – hvordan legge til rette for nye arbeidsplasser?
  • Aktivisering og forskjønning av fjordparken med respekt for det historiske – Krøderbanen
  • Krøderens hjerte - videreutvikling av skole skole-eiendommen med nye funksjoner som en moderne møteplass for opplevelser, aktivitet og fritid.
  • Øvrige sosial og grønn infrastruktur - møte og leke plasser, gang- og sykkelveier, turløyper, skiløyper mm.

 

Hold deg oppdatert på kommunens nettside eller facebook side 

Ta kontakt dersom du har lyst til å bidra og skape Krøderens fremtid sammen!

 

kart over plangrense på Krøderen - Klikk for stort bildePlankart

Høringsbrev

Planprogram

Kontaktinfo

Hanneke Kloosterman
Rådgiver tettstedsutvikling
E-post
Mobil 95 22 97 86